CONTINGUTS
OBJECTIUS DIDÀCTICS


. Petita introducció a l’historia de la fotografia.
. Identificació dels diversos gèneres fotogràfics.
. Identificació de diverses tècniques de creació en el pla.
. La tècnica del fotomuntatge
. L’autoretrat
• Costum de treballar ordenadament i seguint una seqüència lògica.
• Tendència a fer amb polidesa i rigor qualsevol activitat proposada.
• Hàbit de buscar la informació més adient per a les demandes proposades.
• Sistematització a l’hora d’ordenar la informació rebuda.
• Hàbit de presentar acuradament els treballs.
• Necessitat d’avançar conjuntament en el treball intel·lectual i el manual.
• Valoració crítica dels resultats obtinguts.


. Hàbit de buscar la informació més adient per a les demandes proposades i sistematització a l’hora d’ordenar-la.
. Saber crear formes condicionats per factors culturals i tecnològics.
. Conèixer les principals tècniques de creació d’imatges bidimensionals.
. Analitzar i resoldre qüestions diverses a partir de la lectura d’imatges.
. Treballar ordenadament i seguint una seqüència lògica.
. Realitzar amb polidesa i rigor qualsevol activitat proposada.

. Valorar críticament els resultats obtinguts.

APORTACIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES


1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Aprendre a comunicar ,a expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees.
2. Competències artística i cultural
Per a conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no.
3. Tractament de la informació i competència digital
Desenvolupant la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin
5. Competència d'aprendre a aprendre
Fomenta habilitats per aconduir el propi aprenentatge de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats. Afavoreix un sentiment de competència personal, que redunda en el desenvolupament de les actituds i la motivació.
6. Competència d'autonomia i iniciativa personal
Fomenta l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, de calcular riscos i d'afrontar els problemes, així com d'imaginar projectes, i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals individuals o col·lectius amb responsabilitat.
8. Competència social i ciutadana
Fomenta actituds democràtiques, solidàries i tolerants

ACTIVITATS D’ ENSENYAMENT-APRENENTATGE
TEMPORALITZACIÓ
1-Anàlisi en grup d’una fotografia a partir de l’esquema adjuntat al document:”Anàlisi de fotografies, enllaços”.
A partir d’aquí repartim la feina de recerca d’informació sobre història de la fotografia en petit grup (en aquest document hi han enllaços on poden trobar la informació). Acaben la feina a casa.
2- Presenten els continguts molt resumits a classe que ells han anat realitzant en petit grup mentre anem projectant amb el canó a l’aula d’informàtica imatges dels difernts fotògrafs.
3- Visualitzem l’slide sobre el fotomuntatge:

**http://www.slide.com/r/eAu7-wVAvT8XgALjvUSD0QNF4HEShbFF?previous_view=lt_embedded_url**
I els proposo l’activitat individual: Creació d’un autoretrat a partir d’una fotografia i d’altres imatges que ens identifiquin o bé amb les que volguem anconseguir alguna relació significativa
1 sessió

1 sessió

2 sessions

ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA

Aquesta unitat didàctica va dirigida a alumnes de tercer curs.
La realitzem dins dels continguts de gèneres visuals i concretement del de retrat.
Prèviament hem fet un bodegó amb tècnica pictòrica i hem après a analitzar imatges amb l’ajut del document de flash: “Interpretart” que hi ha a la pestanya “Eines” del meu bloc. Aquest document està pensat per analitzar imatges pictòriques però molts elements són aprofitables per a qualsevol element visual d’altres tipus d’imatges com són les fotografies.
Poden consultar el document “Anàlisi de fotografies” per a saber terminologia específica i nous conceptes a tenir en compte.
Per a fer l’autorretrat els he proposat la tècnica del fotomuntatge per la qual cosa hem observat diferents propostes en el temps d’imatges fotogàfiques i més tard de les realitzades en aquesta tècnica i hem esbrinat amb quina intenció van ser creades.
En quant a la realització de l’activitat individual els insisteixo en que realitzin prèviament esbossos per a decidir el missatge que volen transmetre amb el seu autoretrat.
Una vegada realitzat el fotomuntatge comentem els resultats obtinguts


RECURSOS

L’aula d’informàtica
El bloc de la matèria: http://blocs.xtec.cat/mirador/category/llenguatges/
Slide:
http://www.slide.com/r/5TUFurhK7D_l0jgdW_m4zT0jL_mkHzch?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=2594073385518784157

http://www.slide.com/r/zhYqTUG23j-O5yL1085Vgt8QbEYmeyrC?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=2594073385523046219

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Adequació dels resultats obtinguts a l’intenció comunicativa.
Creativitat i cura en la realització tècnica del treball.
Iniciativa personal

VALORACIÓ

Els nois han disfrutat fent l’activitat, sobretot la individual. En un principi se sentien molt desorientats i els he hagut d’anar guiant ja que els costava que el seu treball fos alguna cosa més que un recull de moltes fotografies. També trobaven dificultats en decidir una sola escena.
TREBALLS D’ALUMNES
victor.jpg

Victor Aranda 3er A
robert.jpg

Robert Federico 3B

sergi.jpg
Sergi ·3A

noemi.jpg
Noemi Panero.3A
david.jpg
David Ventura. 3B
sònia.jpg
Sònia-3B